Kinh nghiệm lập trình website mã nguồn mở PHP

Quản lý khuyến mãi Magento 2

Quản lý khuyến mãi Magento 2

Giới thiệu

Trong Magento có nhiều cách để giảm giá thành sản phẩm như: Special Price, Tier Price trong phần Advanced Pricing của PRODUCTS. Tuy nhiên, để tính năng giảm giá nâng cao hơn, kết hợp nhiều điều kiện: mua tối thiểu trên 200 ngàn, mua 5 tặng 1… Thì phải dùng tới chức năng Promotions trong phần MARKETING.

Chức năng Promotions trong Magento có 2 loại: Catalog Rules và Cart Rules

Catalog RulesCart Rules
Gồm những quy luật liên quan tới danh mục của sản phẩm. Ví dụ: Giảm giá 10% cho toàn bộ sản phẩm thuộc danh mục áo khoác nhân dịp mùa hèGồm những quy luật liên quan tới giỏ hàng của sản phẩm. Ví dụ: Giảm 20% cho giỏ hàng trên 200 ngàn,
Mua trên 100 ngàn free ship
Quy luật dựa trên thuộc tính của sản phẩm: Attribute Set, Category, Color…Quy luật dựa trên giỏ hàng: tổng giá, số lượng. Và dựa trên thuộc tính sản phẩm như Catalog Rule
Giả giảm hiển thị trên sản phẩm tại trang danh sáchGiả giảm hiển thị trong trang cart, khi đạt thỏa Cart Rules

Catalog Rules

Quản lý khuyến mãi Magento 2
Giá giảm do Catalog Rules sẽ hiển thị ngoài danh sách sản phẩm.

Tạo Catalog Price Rule: MARKETING > Promotions > Catalog Price Rules
Phân Conditions là điều kiện để kích hoạt promotion như Category is
Phần Actions là cách để áp dụng promotion: giảm giá theo phần trăm, giá cố định.

Cách promotion hoạt động: Magento sẽ lưu thông tin catalog rule xuống database trong các bảng: catalogrule_* (catalogrule, catalogrule_product, catalogrule_customer_group). Các thông tin này cần reindex mỗi khi có thay đổi.

Cart Rules

Quản lý khuyến mãi Magento 2
Giả giảm do Cart Rules hiển thị tại trang giỏ hàng.

Tạo Cart Price Rule: MARKETING > Promotions > Cart Price Rules
Phần Information có chỗ set coupon code, để kích hoạt giảm giá tại trang giỏ hàng.
Phần Actions cho phép bạn chỉ định sản phẩm để apply promotion hay cho toàn bộ giỏ hàng.

Cách promotion hoạt động: Magento sẽ lưu thông tin cart rule vào các table: salesrule_*. Không như catalog rule, cart rule Không cần reindex vì mỗi khi giỏ hàng được load lên, Magento sẽ check lại điều kiện bằng method:

# \Magento\SalesRule\Model\RulesApplier::applyRules
public function applyRules($item, $rules, $skipValidation, $couponCode)

Case studies

1. Condition and Action
I’m trying to get a promotional rule setup in Magento where if a user orders any items and the subtotal is between $100 and $200 they get 10% off. If it’s more than $200, there is no discount and if it’s less than $100 there is no discount either.
Wrong config:
Set conditions are true:
– Subtotal is greater than $100
– Subtotal is less than $200
Correct config:
Remove all of the rules from your Conditions tab since you are trying to apply this to individual products.
On the Actions tab, do the following:

Source

2. Promotion and attributes
We have 2 group customers, regular and VIP (Attribute Yes/No). Now I have some product promotion rules that are being applied to the different groups. But I don’t want these promotion rules being applied to the clients that have the VIP attribute set to yes.
For example: Product A: Regular price – 200€ Promotion Rule: Product A discount of 50€
(note that this is a «Catalog price rule» promotion, not «shopping cart price rule»)
Solution:
You have to edit the properties of the attribute “vip”
Go to manage attributes and look for the “vip” attribute. set “Use for Promo Rule Conditions” to yes. Refresh Cache and Reindex. THen you will be able to see this “vip” attribute while setting a promotion.
Source

Quản lý khuyến mãi Magento 2

Mục lục loạt bài Magento 2

Quản lý khuyến mãi Magento 2
Đánh giá bài viết

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *